• Facebook
  • Twitter

Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomiseksi

Sisäministeriölle 12.2.2015

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin laatimasta ehdotuksesta koordinaatiojärjestelmäksi. Koordinaatiorakenteen luomisen tavoitteena on parantaa valtioneuvostossa tehtävän ihmiskaupan vastaisen työn yhteensovittamista, mitä NYTKIS ry pitää tärkeänä ja kannatettavana. Ehdotettu koordinaatiorakenne perustuu jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen, eikä se merkitse muutosta ministeriöiden olemassa oleviin vastuisiin.


Verkostoitumisyhteistyö

Koordinaatiorakenteen ehdotetaan koostuvan sisäisen turvallisuuden ministeriryhmästä, kansliapäällikkökokouksesta, ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin vetämästä yhteensovittamissihteeristöstä sekä verkostoitumisyhteistyöstä kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.

On hyvä, että verkostoitumisyhteistyö ihmiskaupan parissa työskentelevien järjestöjen kanssa on kirjattu osaksi virallista koordinaatiorakennetta. Ehdotuksen mukaan verkostoituminen toteutettaisiin osana olemassa olevaa järjestöjen ihmiskauppaverkoston toimintaa sekä tarvittaessa myös pienemmillä kokoonpanoilla, kuten kahdenvälisissä tapaamisissa. Järjestöjen ihmiskauppaverkosto on laaja verkosto, joka koostuu itsenäisistä kansalaisjärjestöistä. Sen kautta on mahdollista kytkeä yhteistyöhön laaja skaala järjestötoimijoita, mutta ehdotus koordinaatiojärjestelmästä jättää avoimeksi, miten yhteistyö konkreettisesti toteutetaan ja miten varmistetaan järjestöjen kannalta merkittävien asioiden nostaminen yhteensovittamissihteeristöön.

Jatkossa olisi tärkeää kiinnittää erityistä huomiota siihen, että järjestöt tulevat kuulluiksi laajasti ja riittävän ajoissa, ja että tieto kulkee riittävän aikaisessa vaiheessa myös viranomaisilta järjestöihin päin. Järjestöillä on hyvin paljon osaamista ja tietoa ihmiskaupasta ja ihmiskaupan vastaisen toiminnan ongelmakohdista, ja samoin kansallinen ihmiskaupparaportoija on jo usean vuoden ajan raporteissaan nostanut esiin tärkeitä kehittämiskohteita. Koordinaatiojärjestelmän tulisi hyödyntää tätä olemassa olevaa tietoa ja osaamista. Lisäksi on tärkeää säilyttää ihmiskaupparaportoijan riippumaton ja itsenäinen asema ihmiskaupan vastaisen toiminnan edistäjänä ja valvojana.

Kuntien rooli tulee ehdotuksessa esiin siten, että Suomen Kuntaliitto on kytketty mukaan verkostoitumisyhteistyöhön. Ehdotus ei kuitenkaan ole riittävä siihen nähden, miten merkittävä rooli kuntien viranomaisilla on ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa. Kuntien rooli pitäisi sisällyttää ehdotettua vahvemmin koordinaatiorakenteeseen.


Koordinaatiojärjestelmän ennakoitavuus

Järjestöjen työn kannalta on olennaista, että koordinaatiojärjestelmä on ennakoitava, ja että linjaukset esimerkiksi ihmiskauppalainsäädännön tulkinnasta ovat yhdenmukaisia. Ehdotuksesta koordinaatiorakenteen luomiseksi ei nyt käy selkeästi ilmi, millä taholla on mandaatti tehdä ihmiskaupan vastaiseen työhön liittyviä linjauksia ja päättää siitä, mitä teemoja agendalle nostetaan.

Järjestöjen näkökulmasta on tärkeää, että käytännön työssä esiin nousseita merkittäviä ihmiskauppaan liittyviä kysymyksiä saadaan tuotua koordinaatiorakenteeseen käsiteltäviksi. Esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan vähentäminen on jäänyt tähän mennessä Suomessa liian vähälle huomiolle.


Ihmiskaupan vastaisen toiminnan kehys

Kansallinen ihmiskaupparaportoija on todennut, että ihmiskaupan vastainen toiminta kytkeytyy Suomessa ennen kaikkea ulkomaalaisvalvonnan ja rikostorjunnan kehykseen. Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin tehtävän sijoittuminen sisäministeriön poliisiosastolle vahvistaa tätä kytkentää. Jatkossa ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa ja nyt luotavassa koordinaatiorakenteessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumiseen.

Helsingissä 12.2.2015

Siirry sivun alkuun