• Facebook
  • Twitter

Naisjärjestöt vaativat: asiantuntijatyöstä ei saa säästää

Julkaisuvapaa: 3.5.2013
Naisjärjestöt vaativat: asiantuntijatyöstä ei saa säästää

Suomen hallitus aikoo vähentää 30 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön alaisten tutkimuslaitosten rahoituksesta. Naisjärjestöt yhteistyössä ry:n (NYTKIS) kevätkokous vaatii säästöjen tarkistamista.

"Suomalaiselle yhteiskunnalle on ollut leimallista tutkimuspohjainen hyvinvointivaltion kehittäminen ja johdonmukainen, tietoon perustuva työ tasa-arvon kehittämiseksi" sanoo NYTKISin puheenjohtaja Sanna Pajusalo. "Nyt puolueeton tutkimus ollaan hukkaamassa leikkauksin, vaikka tietoa terveyseroista, sosiaaliturvan vaikutuksista ja vanhempainvapaiden uudistamisesta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Näillä säästöillä hukataan myös mahdollisuudet ulkopuolisen rahoituksen keruuseen" Pajusalo huomauttaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen rahoitukseen suunnitellut leikkaukset tarkoittavat monien satojen työntekijöiden irtisanomista. Myös Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston rahoitusta leikataan suuresti.

Sukupuolten välisen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon takaaminen vaatii vahvaa tutkimuspohjaa ja asiantuntijuutta. Esimerkiksi eri sosioekonomisten ryhmien välisten terveys- ja kuolleisuuserojen kasvun takia suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa sijaitsee myös ainoa väkivaltatyötä koordinoiva tiimi, joka nykymuodossaankin on liian pieni vastatakseen Suomen velvoitteisiin, joita nousee mm. kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. Niiden kontekstissa yhtenä Suomen hälyttävimmistä ihmisoikeuskysymyksistä pidetään parisuhdeväkivallan yleisyyttä. Kelan tutkimusosastolla puolestaan on ensiarvoisen tärkeä rooli selvittää sitä, millaisia seurauksia sosiaaliturvajärjestelmän muutoksilla on eri ryhmille. Esimerkiksi vanhempainvapaajärjestelmän uudistukset tarvitsevat tulevaisuudessakin vahvaa tutkimuksellista taustaa.

Päätös tutkimuslaitosten rahoituksen vähentämisestä on taktisesti epäviisas, sillä henkilöstön supistaminen heikentää näiden laitosten toimintakykyä myös ulkopuolisen rahoituksen hakemiseksi ja vastaanottamiseksi. Ulkopuolinen rahoitus vähenee myös silloin, jos tutkimuslaitoksilla ei tulevaisuudessa enää ole edellytyksiä vaadittuun omarahoitusosuuteen.

Lisätietoja: pääsihteeri Johanna Pakkanen: +358 50 469 6242, johanna.pakkanen@nytkis.org, www.nytkis.org

Siirry sivun alkuun